Vítame vás na stránke Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

OZNAM: Dňom 16.03.2020 presúvame úradné hodiny na PONDELOK od 16,00 - 18,00 hodiny.                                

Žiadame vás, aby ste komunikáciu s SVB riešili telefonicky ( predseda - 0911205622, ekonómka - 095651376 ), poprípade mailom na adrese svb-orgovan@svb-orgovan.sk 

Otázky platieb realizovať zásadne zaslaním finančných prostriedkov na účet spoločenstva SK40 7500 0000 0040 0799 8780  variabilný symbol uvádzať dvojmiestne číslo bytu a nie na byte  p. Šufliarskej.

Za pochopenie ďakujeme.

SVB ORGOVÁN

J. Gagarina 2432/103, 96001 Zvolen

 

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19
Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11.03.2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:
• povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.
Počas tejto doby ste povinní:
1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
2. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
3. zdržať sa cestovania
4. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
5. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
6. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.
V Banskobystrickom samosprávnom kraji môžu občania 24 hodín 7 dní v týždni volať pracovníkom RÚVZ Banská Bystrica

na číslo: 0918 659 580 Odd. epidemiológie RÚVZ Zvolen je taktiež pripravené zodpovedať Vaše otázky v čase od 8,00 - 15,00

na čísle 045 / 555 23 58 alebo prostredníctvom mailu zv.epid@uvzsr.sk